Senast uppdaterad: November 17, 2019

Markbeläggning

Allt fler utemiljöer pryds av konstgräs av estetiska skäl eftersom gräsytor blir lätt hårt belastade och marken lerig vid mycket nederbörd. En enkel lösning är att lägga konstgräs eller gummiytor. Problemet med dem är att de ger upphov till mikroplaster som sprids i miljön. De kan även innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen, till exempel zink, trots att de består av nytillverkad plast och inte gamla bildäck, som en del granulat består av.

Skapa kreativa och dynamiska naturmiljöer med mycket buskar och träd för att förhindra att gräsytor slits och leriga miljöer uppstår på gräsytor. Barn leker bra oavsett yta och det finns många olika naturliga alternativ till gummiunderlag och konstgräs.  

Prylar att ha koll på

Konstgräs
För att undvika leriga miljöer är konstgräs användbart. Konstgräs består dock oftast av plast, som är en fossil råvara och därmed en ändlig resurs. Dessutom kan plasten innehålla tillsatser och föroreningar som är miljö- och hälsoskadliga och kan bidra till spridning av mikroplaster. Det är därför inte långsiktigt hållbart med konstgräs.

Tänk igenom om det verkligen är nödvändigt att anlägga konstgräs, genom att ställa praktiska frågor:

  • Har barnen behov av det? Finns det möjlighet att lösa problemet på annat sätt?
  • Om det är svårt att ta sig upp på backen för att nå rutschkanan på grund av lerig miljö, går det att göra trappsteg i kullen eller sätta fast ett rep som hjälp? 
  • Om det är en lerig yta som barnen leker på, går det att plantera växter och buskar där barnen kan gömma sig och leka bland?

Om det redan finns konstgräs i utemiljön så är det viktigt att sköta den för att förlänga konstgräsets hållbarhet. Instruktioner för skötsel ska lämnas av leverantören. När konstgräset ska bytas ut kan du överväga andra möjligheter för att utforma ytan på annat sätt.

Gummiunderlag
Det blir allt vanligare med gummiunderlag på lekplatser och multiarenor. Det finns många fördelar med det, eftersom det bidrar till tillgänglighet och ger fallskydd. Det ser även häftigt och färgglatt ut. Problemet är dock att gummiunderlagen bidrar till att mikroplaster sprids. De baseras på fossil råvara och kan innehålla tillsatser eller föroreningar som är miljö- och hälsofarliga. Gummiunderlag är därför inget hållbart alternativ på sikt.

Det positiva med gummiunderlag är att de uppfyller både krav på fallskydd och tillgänglighet. Kravet på tillgänglighet innebär att allmänna miljöer ska utformas på så sätt att de blir tillgängliga för människor med funktionsvariationer. Krav på fallskydd innebär att lekplatsens ytor ska utformas efter redskapens olika höjder. Det är därför viktigt att endast använda gummiunderlag under de lekredskap där inget alternativ finns. Krav och direktiv på lekplatser och ytor finns i den svenska standarden SS-EN 1176 och SS-EN 1177. Boverket listar också ytterligare regler som lekplatser omfattas av.

Innan en lekplats ska anläggas bör man utreda vilka material på ytorna som är nödvändiga att ha. Enligt Boverket är mindre lekredskap med olika funktioner som är placerade i grönytor mer funktionella än större multifunktionella redskap.

Om det finns gummiunderlag, följ då rekommenderat underhåll och installationsråd för att förlänga hållbarheten och minska risken för att plaster sprids. När det är dags att byta ut gummiunderlaget bör du utreda om andra material kan användas. Tänk också på att kontrollera hur avfallet ska hanteras både vid underhåll och rivning.

Goda exempel

Inspiration

Skapa gröna, dynamiska, utvecklande och varierande utemiljöer till förskola och skola med varierad naturlig grönska och med äventyrslek, balansbana eller naturlekplats där naturmaterial används som lekredskap.

Alternativ till konstgräs:

  • Anlägg buskar och träd eller andra växter för att minska risken för att det blir lerigt.
  • I dag är det svårt att säga vilket konstgräs som är det bästa. Det är därför viktigt att underhålla befintligt konstgräs för att förlänga hållbarheten och minska risken för att plastbitar lossnar från materialet.

Alternativ till gummiunderlag:

  • Använd till exempel träflis, barkflis, stenmjöl, kompositmaterial, grus, sand. Välj det material som uppfyller kraven på fallskydd och tillgänglighet. Titta även på miljö- och hälsofarliga ämnen.
  • Använd till exempel asfalt till de delar av multiarenor som inte kräver fallskydd.

Läs mer

Gröna skolgårdar i Lund

Vägledning: Gör plats för barn och unga, 2015, Boverket

Skolgården – förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar, maj 2015, SKL

Andersen Hörman, Jens (2017). Är fallskydd och multiplaner en källa till mikroplaster? Lunds universitet

Aktuella studentuppsatser om konstgräs.

Lärande exempel från Hållbar Stad