Senast uppdaterad: November 17, 2019

Leksaker och material

Att vara utomhus är i sig kemikaliesmart. Det stora luftombytet gör att även om det i vissa fall kan förekomma hälsofarliga ämnen, så blir halterna oftast låga. Men det är ändå bra att se över vilka saker och material som används utomhus och successivt ersätta exempelvis gamla däck och impregnerat virke med andra, mer kemikaliesmarta material och lösningar.

Barn har ofta händerna i munnen och kan få i sig sand när de leker i sandlådan eller utsättas för kemikalier från lekställningar. Därför är det viktigt att sandlådans material inte avger giftiga ämnen till sanden eller att lekställningar inte är impregnerade med skadliga kemikalier.

Prylar att ha koll på

Leksaker
Även utomhus ska leksaker i plast undvikas. Problemen med kemikalier i leksaker är desamma, oavsett om det är utomhus eller inomhus, särskilt om barnen tuggar eller suger på leksakerna. Du kan läsa mer om leksaker här. [länk till avsnittet om leksaker inomhus]

Däck
Många förskolor och skolor använder bildäck till att odla i eller till gungor. Undvik bildäck eftersom det kan finnas hälsofarliga och cancerframkallande PAH:er, ftalater, fenoler och metaller i dem. Bildäck som är tillverkade efter år 2010 har färre miljö- och hälsofarliga egenskaper men ska helst undvikas ändå. Om du verkligen vill ha däck till utelek så är det bästa alternativet särskilda lekdäck som är framställda just för lekplatser. De ska innehålla färre miljö- och hälsofarliga kemikalier.

Men helst ska du välja gungor av annat material, som inte är tillverkat av fossila råvaror. 

Gungor
Många gungsitsar, både till små och äldre barn, består av olika sorters plast. Vi har berört problemen med gungor av bildäck och att de bör undvikas, eftersom det finns en risk att de kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen. Många sorters plast är ofarliga men kan innehålla olika tillsatser eller föroreningar, som är miljö- och hälsofarliga. När nytt material köps in bör därför naturliga material övervägas, till exempel av trä eller rep. Materialen ska inte vara behandlade eller ytbehandlade med något medel som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen.

Tryckimpregnerat material
Impregnerat virke är behandlat med träskyddsmedel som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen, till exempel kreosot, koppar, krom, bor eller arsenik. Kemiska ämnen har egenskaper som gör att virket klarar att stå emot bland annat rötsvampar och mikroorganismer, som kan bryta ned virket. Behov av skydd mot angrepp finns särskilt i utsatta lägen, var därför noga med konstruktion och placering så att träet inte utsätts för onödiga påfrestningar.

Impregnerat virke ska aldrig användas till lekställningar, odlingslådor, sandlådor och sittbänkar. Det ska uteslutas helt från utemiljöer där barn och unga vistas. Det är bäst att undvika impregnerat material så långt det går. Välj i stället motståndskraftiga material som lärk, ek, tall, furu, ceder, organowood, robinior eller värmebehandlat trä. Det går även att måla eller olja in obehandlat trä för att öka skyddet, till exempel med linolja, träolja (utan lacknafta), oljefärg eller akryloljefärg. Vid behandling med färg, använd alltid miljömärkta färger, till exempel med Svanen eller EU-blomman.

Välj i första hand svenskt och närodlat trä för att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt. Om du ska slänga trämaterial, tänk då på att impregnerat virke ska sorteras som farligt avfall.

Lastpallar
Tänk på att vanliga lastpallar kan innehålla impregneringsmedel med miljö- och hälsofarliga egenskaper. Begagnade lastpallar kan dessutom ha transporterat produkter med miljö- och hälsofarliga ämnen, som kan tränga in i lastpallen.

Använd endast nya och värmebehandlade lastpallar med känt ursprung i utemiljön. En internationell standard, ISPM 15, finns för att förhindra att växtskadegörare sprids via världshandeln. ISPM 15-märkta lastpallar som är producerade i Sverige har värmebehandlats. Standarden gäller för träemballage som packlådor, boxar, lastpallar, pallboxar.  Läs mer om standaren ISPM 15 på Jordbruksverkets webbplats.

Målarfärger
Tänk på att målarfärg är en kemisk produkt som är en blandning av pigment, bindemedel och lösningsmedel. Lösningsmedlets uppgift är att hålla färgen flytande. Förr i tiden fanns lacknafta i färger, som är giftigt för vattenlevande organismer och ger andra långtidseffekter i vattenmiljön. Nu för tiden baseras färger på vattenbaserade lösningsmedel. Ibland tillsätts antimögelmedel i vattenbaserade färger som kan orsaka allergi eller annan hälsopåverkan. Ibland tillsätts även glykoleter för att färgen inte ska klumpa sig.  För att minska miljö- och hälsopåverkan, använd helst miljömärkta målarfärger med exempelvis Svanen eller EU Ecolabel. Det finns även ekologiska färger som är baserade på naturliga pigment och mineraler samt biologiska bindemedel. Sådana färger innehåller inte plast, petroleumkemikalier eller andra syntetiska ämnen.

Odlingslådor
Odlingar i odlingslådor bör skyddas mot material som innehåller hälsofarliga kemikalier, speciellt om det som odlas ska ätas. En del växter tar upp farliga ämnen i varierande grad, till exempel gräslök som tar upp kadmium, en giftig tungmetall. Se därför till att de odlingslådor som används inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. Använd gärna ekologisk jord i odlingen. Läs mer i avsnittet om impregnerat virke.

Överblivet material
Undvik att använda överblivet material som plastslangar, avloppsrör, brandslangar, spillmaterial från bygg, presenningar, vägtrummor, kabelrör, kabeltrummor och annat behandlat material. Produkter som inte är avsedda för barn kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen och exponeras för barnet vid hudkontakt, eller om barnet suger eller tuggar på materialet.

På multiarenor finns inga krav på fallskydd, eftersom de endast är avsedda för idrottsutövning. Därför är det viktigt att använda andra material på de här ytorna och se till att uppfylla kraven på tillgänglighet och fallskydd.

Goda exempel

Klätter- och lekredskap och sandlådor

 • lärk, ek, furu, ceder, organowood, värmebehandlat trä, robinior eller tall
 • rep i naturligt material, till exempel hampa
 • naturligt löst material, till exempel grenar, pinnar, kottar, frökapslar, som barnen kan leka med
 • sand till sandlådor som är anpassad till barn
 • uteleksaker där det tydligt framgår att produkten är avsedd för barn.

Gungor

 • lekdäck
 • repgungor, exempelvis av hampa
 • starkare material, som kätting, för att hänga upp gungan.

Konstruktioner

 • obehandlat eller värmebehandlat trä – kan vara förstärkt med olja eller färg, men helst miljömärkt, till exempel med Svanen eller EU-blomman
 • naturmaterial, till exempel robinior, lärk, ceder, tall, ek, lärk, kärnfuru eller organowood
 • plåt.

Ytor

 • naturliga stubbar, stenar, rep, stockar och liknande
 • buskar och träd.

Ytbehandling

 • miljömärkta färger
 • oljor, till exempel linolja eller träolja.

Alternativ till gummiunderlag

 • naturmaterial som träflis, barkflis, stenmjöl, kompositmaterial, grus och sand, som uppfyller kraven på fallskydd och tillgänglighet
 • asfalt till de delar av multiarenor som inte kräver fallskydd.

Läs mer

Nordiska Träskyddsrådets webbplats.

Faktablad: Information om impregnerat virke, februari 2018, Kemikalieinspektionen

Vägledning: Gör plats för barn och unga, 2015, Boverket

Skolgården – förvaltning och utveckling av förskole- och skolgårdar, maj 2015, SKL

Trämaterial i offentlig utemiljö – en studie av park- och lekutrustning, kandidatarbete vid SLU, Alnarp, 2013

Digital handbok för trä och träbygge.