Senast uppdaterad: February 14, 2020

Pedagogik och material

I skolan och på fritidshem används många olika leksaker och föremål. Vissa leksaker kan bestå av flera olika beståndsdelar som plast, trä, metall, gummi, textil och papper och kan därför innehålla flera olika kemikalier. Vissa saker som används som leksaker är inte ursprungligen tillverkade som det (exempelvis gammal elektronik) och är därför mindre lämpliga att använda som leksaker eftersom de innehåller ämnen som kan vara skadliga.

Lagstiftningen om vad leksaker får innehålla har blivit hårdare och därför är nya leksaker ofta bättre än äldre. Saker som är inköpta före 2007 omfattas inte av någon kemikalielagstiftning och kan därför innehålla mer skadliga kemikalier. Saker som inte räknas som leksaker omfattas däremot inte av lagstiftningen och därför bör barn inte leka med sådana leksaker. Även leksaker som är tillverkade utanför EU kan innehålla mer skadliga kemikalier, eftersom de inte har samma strikta lagstiftning. Det är viktigt att se över de leksaker som eleverna leker med och rensa bort dem som kan innehålla skadliga ämnen.

Prylar att ha koll på

Plastleksaker
Mjuka plastleksaker, mjukare än Lego, som är tillverkade av PVC och som är äldre än 2007 kan innehålla skadliga kemikalier och allergiframkallande ämnen. Generellt är leksaker av hård plast bättre än de av mjuk plast, eftersom de innehåller mindre mjukgörande ämnen. Även nya plastleksaker är i regel bättre än gamla. Om en äldre leksak kladdar eller luktar kan det innebära att den släpper ifrån sig ämnen som inte får finnas i nya leksaker. De tungmetaller, framför allt bly och kadmium, som kan finnas i plastleksaker har negativa effekter på bland annat nervsystemet och kan vara cancerframkallande. Vid inköp av plastleksaker, välj de som är tillverkade inom EU och är CE-märkta. Leksaker som är tillverkade efter juli 2013 är ännu säkrare, eftersom lagstiftningen då skärptes ännu en gång.

De leksaker som är viktigast att rensa bort är:

 • klibbiga och hala plastleksaker
 • plastleksaker som luktar starkt
 • mjuka plastleksaker som är tillverkade före 2007; EU-kraven för leksaker skärptes 2007 då de farligaste ftalaterna förbjöds (BBP, DBP och DEHP i halter över 0,1 %)
 • plastleksaker som inte är CE-märkta.

Träleksaker
Träleksaker med flagnande färg bör sorteras bort. Särskilt viktigt är det med äldre leksaker eftersom färgpigment förr kunde innehålla tungmetaller som till exempel kadmium. Träleksaker är ofta ett bra val. Det är ovanligt att träleksaker innehåller skadliga ämnen, speciellt om leksaken är tillverkad inom EU. Äldre leksaker och möbler med flagnande färg ska man dock vara försiktig med, då färgen kan innehålla bly. Välj gärna träleksaker som är obehandlade och omålade.

Smink
All kosmetika ska ha en innehållsförteckning men sminkprodukter för barn, som till exempel färger för ansiktsmålning, är ibland dåligt märkta eller saknar innehållsförteckning. Köp endast produkter som har innehållsförteckning och svenska instruktioner. Tänk också på att smink för dockor inte ska användas på huden.

Icke-leksaker
Det är skillnad på kemikalier i olika produkter beroende på om de är tillverkade som leksaker eller som andra varor. Oftast har leksaker strängare lagstiftning än andra varor. Därför bör varor som inte är tillverkade för barn inte användas som leksaker om du inte är säker på att innehållet är ordentligt kontrollerat.

Elektronik
Elektronik som inte är avsedd att leka med innehåller ofta tungmetaller och flamskyddsmedel. Det kan till exempel vara mobiltelefoner, sladdar och tangentbord. Denna typ av elektronik är inte lämplig för barn att leka med och ska därför rensas ut och lämnas som elavfall till återvinning. Det är inte heller bra att ha dator, tv och annan elektronik i det rum som barnen sover i. När apparaterna blir varma kan de även ge ifrån sig små mängder flamskyddsmedel som går att bli av med genom att vädra ofta och genom att hålla dammet borta. Låt inte barnen skruva isär elektrisk utrustning och låt inte heller små barn stoppa elektronik som mobiltelefoner i munnen. Elektronik som du vill göra dig av med ska lämnas in på en återvinningscentral eller till affären där du köpte elektroniken.

Biljetter och kvitton
Barn ska inte leka med biobiljetter, kassakvitton, parkeringsbiljetter och tåg- och flygbiljetter eftersom de är gjorda av termopapper som kan innehålla det misstänkt hormonstörande ämnet bisfenol A.

Smycken och nycklar
Nycklar, smycken och andra metalldetaljer kan innehålla bly, kadmium och nickel och ska helst inte användas som leksaker.

Tillfälliga tatueringar och henna
Svarta hennatatueringar innehåller ofta starkt allergiframkallande ämnen som kan ge livslånga allergiproblem och utlösa svåra eksem. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats. Vanliga ”gnuggisar” som man kan köpa i exempelvis leksaksbutiker innebär vanligtvis ingen risk men kan orsaka en allergisk reaktion hos vissa. Men köp endast produkter med innehållsdeklaration och svenska instruktioner.

Goda exempel

Här följer en vägledning för hantering av leksaker:

 • Nya leksaker bör rengöras innan de används. Därefter bör de rengöras regelbundet av hygieniska skäl.
 • Välj helst leksaker som är tillverkade efter 2007, eller ännu hellre efter 2013 då lagstiftningen skärptes ytterligare. 
 • Produkter som är tillverkade för barn är ofta säkrare än de som är gjorda för vuxna. Använd därför leksaker som är anpassade för barnets ålder.
 • Vid inköp av plastleksaker, välj de som är tillverkade inom EU och är CE-märkta. Välj gärna även Svanenmärkta eller andra miljömärkta leksaker.
 • Att leka, sova och genomföra undervisning utomhus bör prioriteras i största möjliga mån och är en mycket viktig åtgärd i arbetet att minska exponeringen.
 • Ta gärna emot lego, pussel, böcker och liknande från föräldrar och anhöriga. Men ta inte emot gamla plastleksaker, väskor av konstskinn och gamla smycken.

NO-ämnen

Kemisalen och fysiksalen är både spännande och allvarliga ställen för eleverna då det innebär häftiga och lärorika experiment men samtidigt hantering av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Arbete med laboratoriekemikalier kan medföra risk för stänk i ögonen, inandning och hudkontakt med farliga kemikalier.
Kemikalierna är viktiga att hålla inlåsta i utrymmen som saknar avlopp så att de inte kommer ut i miljön om det skulle läcka. Rektorn ska se till att de lärare som arbetar i kemi- och fysiksalar har kunskap om de kemikalier som används. Uppdaterade säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga och riskbedömningar inför laborativa processer ska hållas aktuella. Dragskåpen bör vara i god funktion för att säkerställa att de farliga ämnena sugs ut när dessa används.
Eleverna ska få god kunskap om hanteringen av kemikalier och ha en tillräcklig skyddsutrustning för att undvika hälsoskador så långt som är möjligt.

Prylar att ha koll på

Märkning/förpackning

Kraven på märkning av kemikalier är omfattande både enligt miljöbalken och Arbetsmiljöverkets författningar. Skolan är ansvarig för att kemikalierna är korrekt klassificerade och märkta. Kemikalierna ska placeras i en eller flera faroklasser med tillhörande fara- och skyddsangivelser. Faroklasserna ger kemikalierna olika faropiktogram. Märkningen skall vara på svenska. Följande ska stå med på märkningen:

 • produktbeteckning (handelsnamn och innehåll)
 • faropiktogram
 • signalord (såsom “Fara” eller “Varning”)
 • faroangivelser (talar om på vilket sätt produkten är farlig, t.ex. ”Irriterar huden”)
 • skyddsangivelser (talar om hur man ska hantera produkten för att skydda hälsa och miljö, exempelvis ”Förvaras oåtkomligt för barn”)
 • kontaktuppgifter (namn, adress och telefonnummer till leverantör inom EU)
 • volym (gäller konsumentprodukter)
 • ytterligare uppgifter (om relevant).

Egenkontroll

Då skolorna är anmälningspliktiga som miljöfarlig verksamhet omfattas de av lagstiftning om egenkontroll.  I egenkontrollen ska det finnas bland annat dokumenterad ansvarsfördelning, rutin för återkommande kontroll av utrustning, rutin för regelbundet undersöka och bedöma riskerna inom verksamheten (tex inköp av kemikalier, riskbedömningar inför laborationer) och kemikalieförteckning.

Säkerhetsdatablad

Den som använder kemikalier i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt och till dem som säljer produkterna vidare. Det är viktigt att ha säkerhetsdatabladen i närheten av där kemikalierna förvaras eller hanteras. Samtliga som arbetar med kemikalier ska känna till var de förvaras. Säkerhetsdatabladen ska hållas aktuella.  Säkerhetsdatabladen går ofta att hitta på företagets hemsida eller av leverantören.

Skyddsutrustning

Vid laboratoriearbete bör laboratorierock eller motsvarande skyddskläder användas. Vid hantering av frätande ämne eller ämne som på annat sätt kan orsaka ögonskada används på så sätt att det finns risk för stänk, skall ögonskydd alltid användas. Ögonskydd skall också användas av andra som riskerar att utsättas för stänk av ämne som kan orsaka ögonskada. Skyddshandskar bör användas om det finns risk för att farligt ämne tas upp genom huden eller orsakar hudskada. Hårsnoddar eller dylikt ska användas för att sätta upp hår. Den personliga skyddsutrustning som behövs skall finnas lätt tillgänglig i anslutning till den plats där kemikaliehanteringen utförs.

Övrig utrustning som ska finnas i lokalen:

 • Ögondusch
 • Nöddusch
 • Brandfilt
 • Brandsläckare
 • Första-hjälpen utrustning
 • Skyddsskärm (att ställa på katedern vid visning av experiment)

Ventilerade dragskåp

Det är viktigt att ha fungerande ventilerade dragskåp för att skydda eleverna från att andas in kemikalier som avdunstas till luften. Dragskåpens funktion bör kontrolleras regelbundet så att luftföroreningar effektivt tas om hand. Kontrollerna ska dokumenteras.Ventilationssystemet bör ha ett kontrollsystem som larmar när frånluftsflödet är för lågt. Lufthastigheten ska vara som lägst 0,5 m/s vid den lucköppning som sker vid arbete.  Laboratorium ska normalt ha ett undertryck i förhållande till angränsande lokaler och utrymmen. Tilluften skall tillföras så att funktionen hos dragskåp, dragbänkar och utrustning med motsvarande funktion inte störs.

Substitution

Kemikalier som används inom labbverksamheter bör ses över regelbundet för att eventuellt substitueras mot mindre farliga kemikalier. Produktvalsprincipen finns i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och säger att kemikalier som är miljö- och/eller hälsoskadliga ska bytas ut mot med mindre farliga. Det är skolans skyldighet att se till att produktvalsprincipen följs.

Kemikalieförteckning

Skolan bör ha en kemikalieförteckning över de kemikalier som används i på kemilektionerna. En kemikalieförteckning är en lista över de miljö- och hälsofarliga kemikalier som används.

Förteckningen bör innehålla följande uppgifter:

 1. produktens namn
 2. omfattning och användning av produkten
 3. information om produktens eller organismens hälso- eller miljöfarlighet
 4. produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet
 5. var produkten förvaras/används.

Vissa kemikalier kan innehålla prioämnen, det är viktigt att verksamheten har en lista över dessa ämnen och produkter.
Kemikalierna bör inventeras regelbundet för att kassera onödiga kemikalier som inte används. När detta görs ska kemikalieförteckningen uppdateras. Mängden farligt ämne på varje arbetsplats skall begränsas till vad som är nödvändigt för arbetet.

Arbete med kemikalier

Arbete med kemikalier som kan alstra hälsofarliga luftföroreningar skall utföras i dragskåp eller annan från skyddssynpunkt likvärdig teknisk anordning. Det bör finnas tråg eller annat spillskydd för att undvika spill i hantering av kemikalier.  Eleverna får inte ta med mat in i laboratoriet. Användning av tobak för inte förekomma samt applicering av kosmetika.

Förvaring av kemikalier

Miljö- och hälsofarliga kemikalier ska förvaras i utrymme utan avlopp alternativt förvaras invallade. Skåpet där kemikalier förvaras ska  bör vara låst ur säkerhetssynpunkt. Skåpet bör märkas med faropiktogram för de kemikalier som förvaras.  Syror och baser ska förvaras åtskilda pga. risk för kraftiga reaktioner. Det finns skåp med en fast, tät hylla i mitten av skåpet. I detta skåp kan syror och baser förvaras på varsin del av skåpet.

Gifter

Giftmärkta kemikalier skall förvaras åtskilt från övriga kemikalier i ett låst skåp/utrymme. Detta kan lösas på olika vis. Antingen att man har ett låst enskilt skåp för gifter eller att man i ett stort skåp med lås avsätter en hylla för gifter. Denna hylla skall vara tydligt märkt med giftsymboler. En förutsättning är givetvis att eleverna inte har möjlighet att hämta kemikalier själva ur dessa skåp.

Riskbedömning

Vid planering av laboratoriearbete där ett eller flera farliga ämnen används eller bildas skall en riskbedömning göras. Risker för olycksfall och ohälsa, som kan uppkomma i arbetet, ska identifieras och uppskattas. Vid riskbedömningen skall de aktuella ämnenas inneboende farlighet vägas samman med riskerna vid utförandet av de olika arbetsmomenten. Utifrån riskbedömningen skall slutsatser dras om vilka riskreducerande åtgärder som behöver vidtas för att arbetet skall kunna utföras säkert. Innan laboratoriearbetet påbörjas ska de riskreducerande åtgärder som behövs vara utförda och beredskap vid en eventuell olyckshändelse finnas.

Sanering, omhändertagande av spill

Vid risk för spill skall det finnas skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner för rengöring och sanering av golv, arbetsytor, dragskåp och övrig utrustning. Instruktionerna skall hållas aktuella.

Avfall och farligt avfall

Rutin för omhändertagande av avfall ska finnas och kommuniceras till de som ska arbeta i laboratoriet. Kemikalier ska generellt sätt inte hällas ut i avloppet. Kontakta ansvarig för kommunens vatten- och avloppsnät för att få mer information om vad som gäller hos er.
Farligt avfall ska inte blandas med annat avfall utan ha ett eget insamlingssystem. Det är lämpligt att följande kategorier har uppsamlingskärl av glas eller plåt:

 • organiska lösningssmedel
  • icke halogenerade
  • halogenerade
 • tungmetaller och tungmetallföreningar
 • metalliskt kvicksilver
 • alkalimetaller
 • krossat glas

Skolan ska ha en godkänd transportör av farligt avfall. Allt farligt avfall som uppkommer och skickas iväg ska dokumenteras och sparas i minst tre år.

Goda exempel

Mikroskala

Försöken som genomförs på skoltid kan göras i mindre skala s.k. mikroskala. Man har då skalat ner försöken till en tiondel eller hundradel. Reaktionerna sker i form av bara några droppar, och då behövs inte de stora traditionella kärlen. På så sätt minskas hälsoriskerna för både elever och lärare, kemikalieåtgången blir mindre och miljömedvetenheten ökar hos eleverna.

Lektionsupplägg

Håll Sverige Rent (HSR) och Kemikalieinspektionen har tagit fram lektionsupplägg på temat kemikalier och risker som lämpar sig bra för kemikalieundervisningen.

 • Lär eleverna om vilka lagar som reglerar kemikalier i produkter och på marknaden med lektionsupplägg för gymnasiet.
 • För åk 7-9 och gymnasiet har HSR tagit fram ett bra exempel på hur du kan arbeta med förståelse av hälso- och miljöpåverkan av innehåll med hjälp av deodorant.
 • Testa om ni har koll på faromärkning för åk 4-6. Övningarna bygger på Hannas hus, ett webbaserat utbildningsmaterial om faropiktogram.
 • Det går mycket bra att undersöka risker med skadliga kemikalier tillsammans med åk F-3. Med hjälp av rosor och karamellfärg får eleverna lära sig vad de kan tänka på och samtidigt bli en miljöhjälte.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har tagit fram en checklista för skolans kemiundervisning. Denriktar sig till skolledare och personal som ska arbeta med kemikalieundervisning i skolan.

Kemikalieinspektionen har samlad information om hur du arbetar säkert med kemikalier.