Senast uppdaterad: October 22, 2019

Skolan

De flesta barn börjar skolan som fem-sexåringar och går sedan i skolan fem dagar i veckan tills de blir 15–16 år.  Det blir många timmar som de tillbringar i skolmiljön i just den ålder då deras hjärnor, immunförsvar och hormonsystem utvecklas som mest.

Hur barn och ungdomar växer och utvecklas påverkas av arvet men också av miljön. Vi omger oss av en mängd kemikalier i vår vardag och givetvis också i skolan. Barn och ungas kroppar är inte färdigutvecklade och är därför mer känsliga för kemikalier än vuxna. Skador som uppstår under uppväxten kan få livslånga konsekvenser.

Många kemikalier är viktiga för oss, som till exempel mediciner, medan andra kan och bör undvikas. Det introduceras också hela tiden nya kemikalier med nya egenskaper som vi ännu inte vet så mycket om. Att ha kunskap och använda sig av försiktighetsprincipen är två bra sätt att se till så att skolan blir en så säker miljö som möjligt för våra elever och givetvis också för den personal som arbetar där.

Läs vidare genom att klicka på de färgglada knapparna längst ned, gör kemikaliemedvetna djupdykningar i alla aspekter av skolan och få praktiska tips och råd och länkar till mer kunskap.

Mer information hittar ni under kunskapsträdet

Delaktighet

Arbetet för en hållbar utveckling behöver involvera all personal, alla barn och föräldrar. För att bli engagerad krävs kunskap, dialog och delaktighet.

Pedagoger
Att ha ett systematiskt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor innebär att man fortlöpande utvecklar och säkrar verksamhetens kvalitet, sätter upp mål genomför aktiviteter och följer upp arbetet. Det ökar chansen att frågorna blir levande och skapar engagemang. I Sverige finns utmärkelserna Skola för Grön Flagg och Skola för hållbar utveckling som stödjer ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete. Ett av teman för Grön Flagg är kemikalier och giftfri miljö.

Tips för att skapa engagemang och delaktighet hos pedagoger och personal:

 • Systematisera arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor.
 • Anslut skolan till Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling.
 • Skapa rutiner, som att alltid ha en miljöpunkt på dagordningen på arbetsplatsmöten, föräldramöten, klassråd och elevråd.
 • Skapa miljöråd på skolan.
 • Informera alla nyanställda om skolans miljömål.
 • Naturskyddsföreningens Operation Giftfri förskola kan ge en bra introduktion kring problematiken och mycket kan tillämpas i skolmiljön.
 • Upphandlingsmyndighetens webbutbildningar för en giftfri förskola är en vägledning som passar bra för fritidsverksamheten, men även vissa material i skolmiljön.    

Elever
Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barn och elever, det främjar också deras lärande och utveckling. Därför hänger frågor om delaktighet och inflytande ihop med utbildningens uppdrag kring kunskap och värden. Barns och elevers reella inflytande behöver enligt Skolverket stärkasEnligt Barnkonventionen, artikel 12, har varje barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barn. Enligt läroplanen ska elever ha fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället

Tips för att skapa delaktighet och engagemang hos elever:

 • Prata med eleverna om att det finns saker som innehåller ämnen som är skadliga för oss människor och miljön, och om varför dessa kemikalier används.
 • Appen Vara utan fara – Din guide till en giftfriare vardag.
 • Skapa en miljögrupp på skolan där elever har möjlighet att delta och engagera sig.
 • Använd material från Håll Sverige Rent för att skapa aktiviteter och lektionsupplägg för barn i alla åldrar. De kan användas inom en rad ämnen i skolan och är alltså inte bara till för NO-läraren.
 • Håll Sverige Rents Grön Flagg-tema Kemikalier.
 • Slöjda och skapa egna leksaker av naturmaterial från förskole/skolgården, från närmiljön eller genom återbruk.
 • Naturskolan i Lund har gett ut Naturskoleblad sedan 1986. De innehåller aktiviteter för att upptäcka utemiljön och är uppdelade i olika teman. De riktar sig till förskolan såväl som till grundskolan.
 • Du kan hitta mycket inspiration för återbruk av material vid pyssel eller slöjd. Många av idéerna passar både textil- och metall/träslöjd samt fritidsverksamhet. 500 länkar om slöjd och pedagogik.
 • Nyman (2015) Hantverk, estetik och slöjd – Med utemiljön som inspiration.
 • Arbeta med utomhuspedagogik/platsbaserat lärande.
 • Naturskoleföreningens Lär in ute-bokserie.
 • Skapa gröna, dynamiska, utvecklande och varierande skolgårdar, Gröna skolgårdar Lund.

Vårdnadshavares delaktighet
Det är viktigt att informera vårdnadshavare om att skolan eller fritidshemmet arbetar med att minska exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen. Genom att involvera vårdnadshavare breddas samtalet och medvetenheten kring dessa frågor höjs. Det är viktigt att inte skrämma upp någon, utan att i stället visa på ett genomtänkt förhållningssätt och ett medvetet arbetssätt. Ofta uppskattar vårdnadshavare att fritidshemmet eller skolan arbetar aktivt med de här frågorna. Vårdnadshavare är också en bra resurs när det gäller att hitta bra alternativ vid inköp och liknande.

Tips för att skapa delaktighet och engagemang hos vårdnadshavare:

 • Ha med en miljöpunkt på föräldramöten, berätta och var stolta över ert arbete.
 • Beställ hem gratis information från kemikalieinspektionen och skicka med till vårdnadshavare.
 • Engagera vårdnadshavare i utemiljön.

Checklistor för skolan

Ladda ner