Senast uppdaterad: November 18, 2019

Länkar

Länkar som finns på webbsidan hittar du även här i ett mer samlat format. Vi har slagit ihop länkar som finns under Förskolan, Skolan, Hemmet och Utemiljön under samma kategorier som finns under varje grupp. Några nya rubriker finns tillagda för de som vill fördjupa sig ytterligare. Saknar du länkar eller vill tipsa oss om något får du gärna höra av dig till info@kemikaliesmart.se

Presentation
Nedladdningsbara presentationer av webbsidans upplägg i Powerpoint (ladda ner och spara innan du öppnar den) och PDF.

Presentation av webbsidan ppt    Presentation av webbsidan pdf

Delaktighet
För inspiration till hur lektioner, arbetsmiljön och kemikaliesmarta val kan göras. Gör barnen och eleverna delaktiga i arbetet med att minska exponeringen för miljö- och hälsoskadliga ämnen.

 • Kemikaliesmart förskola, Håll Sverige Rent.
  På webbsidan finns tio uppdrag att genomföra för att uppnå en kemikaliesmartare förskola, dessutom finns tio aktivitetskort kopplade till uppdragen där barnen kan vara med. Materialet är utarbetat tillsammans med Kemikalieinspektionen.
 • Kemikaliesmart skola. Håll Sverige Rent.
  På sidan finns tips och lektionsupplägg kring kemikalier samt en interaktiv guide där man kan gå in i de olika rummen på skolan och få kemikaliesmarta tips. Här finns något för alla, från förskoleklass till gymnasiet.
 • Hannas Hus från Kemikalieinspektionen.
  En interaktiv guide i Hannas hus för att elever ska få mer kunskap om vilka skadliga kemikalier som finns i hemmet och hur man skyddar sig mot dem. Finns även ett quiz med faropiktogrammen där eleverna kan se hur många  de känner igen. Webbsidan riktar sig främst till F–9.
 • I Sverige finns utmärkelserna Årets Grön Flagg-förskola och Skola för hållbar utveckling (innefattar även förskolan) som stödjer systematiskt miljö – och hållbarhetsarbete.
 • Naturskyddsföreningens Operation Giftfri förskola kan ge en bra introduktion kring problematiken.
 • Upphandlingsmyndighetens webbutbildningar för en giftfri förskola är en vägledning som passar bra vid inköp och planering.
 • Kemikalieinspektionens (KEMI) rapport nr 8/13: Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan.
 • Appen Vara utan fara – Din guide till en giftfriare vardag.
 • Naturskolan i Lund har gett ut Naturskoleblad sedan 1986. De innehåller aktiviteter för att upptäcka utemiljön och är uppdelade i olika teman. De riktar sig till förskolan såväl som till grundskolan.
 • 500 länkar om slöjd och pedagogik.
 • Nyman (2015) Hantverk, estetik och slöjd – Med utemiljön som inspiration
 • Naturskoleföreningens Lär in ute-bokserie.
 • Gröna skolgårdar Lund.
 • Gröna skolgårdar – Malmö
 • Barns reella inflytande behöver enligt Skolverket stärkas. Enligt Barnkonventionen, artikel 12, har varje barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barn.
 • Använd tema kemikalier som finns hos Håll Sverige Rent Grön Flagg.
 • Beställ hem gratis information från kemikalieinspektionen och skicka med till vårdnadshavarna.
 • Ladda ner och skriv ut Malmö stads broschyr om kemikaliesmart vardag för barn.
 • Kemikalieinspektionen, en sida för dig som konsument och vad du kan tänka på när det gäller kemikalier i vardagen.
 • Giftfria val hemma, har Stockholms stad tagit fram informationsmaterial med kemikaliesmarta tips för hemmet.

Inredning och byggnad

 • Använd miljöbedömningssystem som till exempel Byggvarubedömningen, SundaHus, Basta Online AB eller Svanen.
 • Vid nybyggnation, miljöcertifiera byggnaden. En certifiering fungerar som en garanti för att byggnaden håller vad den lovar. Exempel på miljöcertifieringar är Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, GreenBuilding  eller Svanenmärkta hus.
 • Produkter med en miljömärkning. Naturskyddsföreningens miljömärkning av en mängd produkter är Bra MiljövalSvanen har ett stort produktsortiment som täcker alltifrån möbler, textilier, papper och hus. EU Ecolabel är EUs miljömärkning och ersatte märkningen som hette Blomman. För ansvarsfull avverkning av skog finns FSC. För digitala produkter som datorer och skärmar finns TCO certified. GOTS och OEKO TEX finns i olika kravnivåer av textilier.
 • Ronneby kommun bygger hälsosamma förskolor inspirerade av Cradle to Cradle – Vagga till Vagga – vilket innebär att man kan ta till vara på material och återanvända dem, precis som i naturen. Backsippans förskola invigdes hösten 2014 och är Sveriges hälsosammaste förskola.

Kök och mat

 • Konservburkar av metall innehåller ofta en lack på insidan.
 • Använder ni plastprodukter så se till att de är godkända för livsmedel (har symbolen av ett glas och en gaffel eller orden ”till livsmedel”).
 • Återvinningssymboler, till exempel en triangel med en siffra inuti, anger huvudplasten i produkten. Läs mer om material i kontakt med mat på Livsmedelsverkets webbplats.
 • De flesta plastförpackningar, till exempel glassförpackningar, sylthinkar eller kesoburkar är inte avsedda för att återanvändas och är troligen inte kontrollerade för detta i enlighet med plastförordningen (EU) nr 10/2011.

Leksaker och pedagogik

 • Vid inköp av plastleksaker, välj de som är tillverkade inom EU och är CE-märkta.
 • All kosmetika ska ha en innehållsförteckning men sminkprodukter för barn, som till exempel färger för ansiktsmålning, är ibland dåligt märkta eller saknar innehållsförteckning.
 • Svarta hennatatueringar innehåller ofta starkt allergiframkallande ämnen som kan ge livslånga allergiproblem och utlösa svåra eksem. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats.

Skapande och återbruk

 • Konstformen Land art passar utmärkt i förskolan och skolan.
 • Instruktionsfilm på receptet hittar du i barnprogrammet Labyrint på SVT.
 • Film på “högteknologiskt slajm” finns i Morgonshowen på SVT.
 • Tips på Skuggslem från Sommarlov och sommarskuggan i SVT, som görs med fiberhusk.

Städ och ventilation

 • Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19) tar upp egenkontroll, omfattning och städmetoder.
 • Det finns reglering för luftflöden i olika utrymmen enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18).
 • Mer information om krav på ventilation kan du läsa hos Boverket och Folkhälsomyndigheten.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar byte av luftfilter två gånger per år: i augusti efter pollensäsongen och i januari för att minska mögelsporer i systemet.
 • Ventilationen bör undersökas brister i inomhusmiljön konstateras eller befaras.
 • Luftflöden regleras bland annat genom plan- och bygglagen och Folkhälsomyndigheten.

Upphandling och inköp

 • Barn och ungdomar är prioriterade grupper i Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag.
 • Beslutsfattare kan påverka väldigt mycket genom det strategiska arbetet. Upphandlingsmyndigheten ger bra information om hur ett policyarbete kan se ut vad gäller giftfria förskolor.
 • Finns det en inköpspolicy du behöver förhålla dig till? Ta reda på vad som gäller för verksamheten och vilka förutsättningar du har för att arbeta utifrån de avtal som finns.
 • Förs det diskussioner på arbetsplatsmöten om hur skolan och fritidsverksamheten kan göra kemikaliesmarta inköp?
 • Upphandlingsmyndigheten har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett kravpaket som hjälper Sveriges kommuner att i sin upphandling ställa krav för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan.
 • Upphandlingsmyndigheten har även en kort informationsfilm för förskolepersonal som arbetar för att skapa en kemikaliesmart förskola.
 • NonHazCity är ett EU-projekt med flera nationer och tar ett helhetsbegrepp på kemikalieanvändningen i staden.
 • Naturskyddsföreningen har en guide som visar de oberoende miljömärkningar som används i Sverige.
 • Vara utan fara är ett bra verktyg att ha med sig i mobilen. Den finns även som webbplats och fungerar med dator.
 • Tjek Kemien är en app där du kan skanna streckkoder och få upp information. Eftersom den är dansk kan viss information som gäller svenska förhållanden saknas.
 • Grön Guide från Naturskyddsföreningen finns både som app och som webbplats.
 • Miljöföreningen BUND i Tyskland har tagit fram en app som är på tyska.
 • På EU-nivå utvecklas en informationsapp  AskREACH för bland annat konsumenter.
 • Ladda ner Stockholm stads broschyr med samlade tips för ett kemikaliesmart hem.
 • Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr om kemikalier i barns vardag.
 • Bloggen Barn-och kemikalier har tagit fram ett infoblad 2015 som fortfarande är aktuellt, där det finns tips inför val och inköp på ett lättförståeligt sätt.
 • Företaget Retoy har tagit fram en checklista för dig som vill rensa ut bland leksakerna och vad du kan tänka på vid inköp.
 • Informationskampanj av danska miljöstyrningsrådet finns att skriva ut som broschyr.
 • Stockholms stad har gjort en sida för dig som vill leva lite mer kemikaliesmart.
 • Stockholms stad har en informationssida om skadliga ämnen i vår vardag och hur man kan handla kemikaliesmart – bli en frågvis konsument.
 • Den norska konsumentupplysningen Forbrukerrådet genomför diverse tester av produkter.
 • Du kan även beställa hem broschyrer i fickformat med förklaringar av diverse märkningar.

Utemiljö

Kommunen

Kunskapsträdet

 • Kemikalieinspektionen delar in kemiska ämnen i utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen, utifrån ämnenas egenskaper.
 • SVHC är ämnen upptagna på kandidatförteckningen som är en del av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH (registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals).
 • Ämnena i kandidatförteckningen söks med fördel på Echas (European Chemicals Agency) webbplats för att få den mest aktuella listan. Ytterligare information om kriterier för ämnen upptagna på kandidatförteckningen finns på Kemikalieinspektionens webbplats.
 • ChemSecs (International Chemical Secretariat) SIN-lista där det finns listat ett antal hormonstörande ämnen.
 • Mikroplast är ett samlingsnamn för små plastfragment mellan 1 nm till 5 mm, varav de minsta är i nanostorlek.
 • CMR-ämnenkemiska ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper.
 • ECHA (European Chemical Agency) – Europeiska kemikaliemyndigheten
 • Högfluorerade ämnen (PFOS, PFOA, PFAS) – Högfluorerade ämnen
 • Kemikalieinspektionen – Kemikalieinspektionen (KEMI)
 • Nanopartiklar – Nanopartiklar är ett samlingsnamn för mycket små partiklar, som är mindre än 100 nanometer i diameter. Nanopartiklar kan på grund av att de är så små få helt andra egenskaper än samma ämne i normalstorlek och därför bete sig på helt andra sätt i våra kroppar.
 • PBT/vPvB-ämnen är persistenta (långlivade), bioackumulerande och toxiska (giftiga) alternativt mycket persistenta och mycket bioackumulerande. Ett ämne är långlivat om det är stabilt i miljön, i betydelsen att det i hög grad motstår nedbrytning.
 • Högaromatiska oljor innehåller polycykliska aromatiska kolväten, PAH.

Påbörja arbetet med att minska exponeringen för kemikalier via

 • Stockholm stads lättillgängliga webbsida Kemikaliesmart förskola.
 • Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag
 • Naturskyddsföreningen Få koll på miljömärkningarna!
 • Stockholm stads informationssida Skadliga ämnen i vår vardag
 • Stockholm stads informationssida Leva “http://www.stockholm.se/ByggBo/Giftfri-stad/Kemikaliesmart-i-hemmet-/http:/www.stockholm.se/ByggBo/Giftfri-stad/Kemikaliesmart-i-hemmet-/” lite mer kemikaliesmart
 • Stockholm stads informationssida Skadliga ämnen i vår vardag
 • Stockholm stads informationssida Handla kemikaliesmart – bli en frågvis konsument
 • Kemikalier i barns vardag.
  Webbsida baserad på broschyren ”Kemikalier i barns vardag” med tips på hur man skyddar barn från skadliga kemikalier.
 • Kemikaliepodden.
  Podd om en kemikaliesmart vardag, med ett aktuellt avsnitt om kemikalier i barns vardag och ett om kemikalier i hemelektronik. Men även andra avsnitt kan vara bra att lyssna på, då barn ingår i vuxnas vardag, till exempel i ett avsnitt om plast som även barn exponeras för.
 • Vägledning för Kemikaliesmart förskola. Stockholms stad, 2015.
  En vägledning för kemikaliesmart förskola från Stockholms stad. Framför allt utarbetad för att tillämpas i övergången till kemikaliesmartare förskolor i Stockholm, men innehåller även information om skadliga kemikalier samt åtgärder för att minska dessa i förskolor.
 • Goda exempel för en kemikaliesmart förskola. Stockholms stad, 2017.
  Lösningar och goda exempel i övergången till en kemikaliesmartare förskola. Broschyren är framtagen som ett komplement till Stockholms stads ”Vägledning för kemikaliesmart förskola”.
 • Kemikaliesmarta åtgärder i förskolan. Pilotprojekt av bland andra Svenska miljöinstitutet (IVL).
  I studien ska undersökningar göras på tre förskolor för att undersöka vilken metod som är mest effektiv för att kemikaliebanta förskolan och minska kemikalieexponeringen för förskolebarn. På de tre förskolorna vidtas olika åtgärder: En förskola kommer att byggas om och undersökningar genomföras före ombyggnad, direkt efter ombyggnad samt sex månader efter ombyggnad när förskolan åter är i drift. På en annan förskola vidtas åtgärder enligt ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola”, där förskolan undersöks före och efter att åtgärderna genomförts. Den tredje och sista förskolan är helt nybyggd. Läs vidare om projektet här och härLäs gärna följande tre rapporter som hittills har publicerats om projektet:
 • Langer, S., 2016. Kemikaliesmarta åtgärder i förskola: Kemikaliebelastning i förskolans innemiljö – Hamngården etapp 1. Rapport B 2263. Svenska miljöinstitutet (IVL).
  Undersökning av kemikaliebelastning i förskolans innemiljö före ombyggnad av Hamngården.
 • Langer, S., Bibi, M., Egelrud, L., de Wit, C. & Sellström, U., 2017. Kemikaliesmarta åtgärder i förskola: Kemikaliebelastning i förskolans innemiljö – förskolan Hovet. Rapport B 2293. Svenska miljöinstitutet (IVL).
  Undersökning av den nybyggda förskolan Hovet. I samband med byggnationen tillämpades SISAB:s vägledning för kemikaliesmart förskola.
 • Langer, S., Bibi, M., Egelrud, L., de Wit, C.& Sellström, U., 2017. Kemikaliesmarta åtgärder i förskola: Kemikaliebelastning i förskolans innemiljö – Korpen före åtgärder. Rapport B 2296. Svenska miljöinstitutet (IVL).
  Undersökning av förskolan Korpen före åtgärder enligt ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola”.

Lästips om hälsa och exponering

 • Miljöhälsorapport 2013. Institutet för miljömedicin (IMM) och Karolinska institutet (KI). 2013 års Miljöhälsorapport fokuserade på barn och här finns bland annat ett kapitel om kemikalier.
 • Fler kemikalier i vardagen: Barnen mest utsatta. Institutet för miljömedicin (IMM).
 • Kemikalier i vardagen. Institutet för miljömedicin (IMM) Handlar bland annat om hur barn drabbas.
 • Riskwebben. Institutet för miljömedicin (IMM). På riskwebben kan du bland annat läsa om metaller (som bly), organiska miljögifter (bland annat ftalater och bisfenol A) och hormonstörande ämnen (som bisfenol A), som alla kan finnas i barns vardag och påverka deras hälsa negativt.
 • Tidstrender av kemiska ämnen i barns urin och utvärdering av förskoledamm som exponeringskälla. Institutet för miljömedicin (IMM), 2017.
  Undersökning av kemiska ämnen i urin hos fyraåriga barn samt i damm från förskolor i Stockholm.
 • Utvärdering av barns exponering för kemikalier i förskolan.
  Samma dataunderlag som i studien ovan, men med fokus på att undersöka förekomsten av kemikalier i förskolan. Skriven på uppdrag av Miljöförvaltningen i Stockholms stad, 2016.
 • Kemiskt innehåll i förskolematerial – Analyser av ftalater, flamskyddsmedel, klorparaffiner och formamid i nytt och gammalt förskolematerial. Stockholms stad, 2017. Exponering av kemikalier i förskolemiljön i förskolor i Stockholm.
 • Barns miljö i förskolan – Inomhusluftens kvalitet (Lindesberg). AMM Örebro, 2016. Undersökning av luftkvaliteten i förskolor i Lindesberg. Framför allt exponering för olika luftburna kemikalier och jämförelse med gränsvärden.
 • Kemikalier i barns vardag – påverkan, förekomst och åtgärder.
 • Forsberg, Ethel (2014), Makt, plast, gift och våra barn, Sarstad Press AB.
 • UR-skola har filmer som går igenom skillnaden på risk och fara.

Fördjupning i upphandling och inköp

 • Upphandling till en giftfri förskola. 
  Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett kravpaket för kommunerna att använda sig av vid upphandling för förskola med minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen.
 • Giftfri förskola – Leka, äta, sova av Christiansson, A., Azzopardi, M., Lagerqvist, A., 2013. Miljöstyrningsrådet rapport 2013:2. Förstudie om en giftfri förskola med fokus på upphandling. Bland annat presenteras resultaten från en undersökning om miljökrav vid upphandling.