Senast uppdaterad: October 22, 2019

Förskolan

Miljön på förskolan har särskilda behov. Den ska vara lättstädad, begränsa ljudnivån och tåla slitage. Därför används exempelvis plastgolv, plastöverdrag på madrasser och skötbord och vaxdukar på bord. Mattor, gardiner och textilier på soffor och lekkuddar är ibland behandlade med kemikalier för att få en smuts-, fett- och vattenavvisande yta. Här finns också mycket allväderskläder som är vatten- och smutsavvisande. På förskolan finns dessutom många föremål på liten yta, som till exempel datorer, surfplattor, plastleksaker, utklädningskläder och pysselmaterial. Alla de här materialen avger kemikalier som samlas i dammet i inomhusmiljön.

Även i utomhusmiljön kan det finnas material som avger kemikalier. Här är det vanligt med gamla bildäck, impregnerade stolpar kring sandlådor och fotbollsplaner med konstgräs gjort på gamla bildäck. Du kan läsa mer om utemiljön här.

Läs vidare genom att klicka på de färgglada knapparna längst ned, gör kemikaliemedvetna djupdykningar i alla aspekter av förskolan och få praktiska tips och råd och länkar till mer kunskap.

Mer information hittar du under kunskapsträdet

Delaktighet

Arbetet för en hållbar utveckling behöver involvera all personal och alla barn och vårdnadshavare. För att bli engagerad krävs kunskap, dialog och delaktighet.

Pedagoger
Enligt läroplanen ska barn få kunskap om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.  Förskolan ska enligt läroplanen lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och att de förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att de bidrar till en bättre miljö, både nu och i framtiden.

Ett systematiskt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor innebär att man fortlöpande utvecklar och säkrar verksamhetens kvalitet, sätter upp mål, genomför aktiviteter och följer upp arbetet. Det levandegör frågorna och skapar engagemang. I Sverige finns utmärkelserna Årets Grön Flagg-förskola och Skola för hållbar utveckling (innefattar även förskolan) som stödjer systematiskt miljö – och hållbarhetsarbete.

Tips för att skapa engagemang och delaktighet hos pedagoger och personal:

 • Systematisera arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor.
 • Anslut förskolan till Årets Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling.
 • Skapa rutiner, som att alltid ha en miljöpunkt på dagordningen på arbetsplatsmöten, föräldramöten och samlingar med barnen.
 • Skapa miljöråd på förskolan.
 • Informera alla nyanställda om era miljömål.
 • Naturskyddsföreningens Operation Giftfri förskola kan ge en bra introduktion kring problematiken.
 • Upphandlingsmyndighetens temasidor Giftfri förskola innehåller vägledningar och information som passar bra vid inköp och planering.  
 • Kemikalieinspektionens (KEMI) rapport nr 8/13: Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan
 • Appen Vara utan fara – Din guide till en giftfriare vardag.

Lär och inspireras av källor som:

 • Naturskolan i Lund har gett ut Naturskoleblad sedan 1986. De innehåller aktiviteter för att upptäcka utemiljön och är uppdelade i olika teman. De riktar sig till förskolan såväl som till grundskolan.
 • 500 länkar om slöjd och pedagogik.
 • Nyman (2015) Hantverk, estetik och slöjd – Med utemiljön som inspiration
 • Naturskoleföreningens Lär in ute-bokserie.
 • Gröna skolgårdar Lund.

Barn
Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en rättighet för barn – det främjar även deras lärande och utveckling. Därför hänger frågor om delaktighet och inflytande tydligt samman med utbildningens uppdrag kring kunskaper och värden. Barns reella inflytande behöver enligt Skolverket stärkas. Enligt Barnkonventionen, artikel 12, har varje barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barn. Riksdagen har tagit beslut att barnkonventionen ska bli del av svensk lag från 1 januari 2020.
Barnombudsmannen har tagit fram en grundläggande webbutbildning för verksamheter som ska införa barnkonventionen.

Att ge barn kunskap om vad som finns runt omkring dem i miljön och vad de kan göra för att må bra är ett viktigt arbete i hållbarhetsperspektivet. Prata med dem om att det finns ämnen som är skadliga för oss människor, miljön och om varför dessa kemikalier används. Ge dem möjlighet att förhålla sig kritiskt till alla saker som finns runt omkring oss i vardagen. Lär dem hur de ska känna igen dem och hur vi kan hantera dem. Förmedla ett pedagogiskt arbetssätt kring källsortering och återanvändning. 

Tips för att skapa engagemang och delaktighet hos barnen:

 • Skapa en miljögrupp på förskolan där barn har möjlighet att delta och engagera sig.
 • Använd tema kemikalier som finns hos Håll Sverige Rent Grön Flagg.
 • Slöjda och skapa egna leksaker av naturmaterial från förskole- eller skolgården, från närmiljön eller genom återbruk.
 • Arbeta med utomhuspedagogik och platsbaserat lärande.
 • Skapa gröna, dynamiska, utvecklande och varierande förskolegårdar.

Vårdnadshavare
Fler och fler vårdnadshavare efterfrågar giftfritt på förskolan. En tydlig plan för arbetssättet att involvera föräldrar breddar samtalet och höjer medvetenheten. Det gäller både på förskolan och i hemmet, för det gynnar barnens hälsa och vår miljö. Uppmana vårdnadshavare att gå in på kemikaliesmartskane.se och läsa vidare.  Informera dem om att förskolan strävar efter att minska exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen. Genom att involvera vårdnadshavare kan vi utveckla en dialog och nå större framgång.  Men det är viktigt att inte skrämmas, utan i stället använda ett genomtänkt förhållningssätt och ett medvetet arbetssätt. Oftast uppskattar vårdnadshavare att förskolan arbetar aktivt med miljöfrågor. Dessutom är vårdnadshavare ofta en bra resurs när det gäller att hitta bra alternativ vid inköp. 

Tips för att skapa engagemang och delaktighet hos vårdnadshavare:

 • Ha med en miljöpunkt på föräldramöten, berätta och var stolta över skolans arbete.
 • Beställ hem gratis information från kemikalieinspektionen och skicka med till vårdnadshavarna.
 • Köp in ekologiskt garn och bomullsstoppning, och erbjud föräldrar och nära och kära att virka och sticka leksaker.
 • Ta fram en policy för vilka leksaker förskolan tar emot av vårdnadshavare och förankra den på föräldramöten.
 • Ladda och skriv ut ner Malmö stads broschyr om kemikaliesmart vardag för barn.

Checklistor för förskolan

Ladda ner